ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن

۱ – مصرف تنباکو و سوء مصرف الکل ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن شامل سایقه مصرف تنباکو یا سوء مصرف الکل و یا هردو می باشد. ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن در %۷۵ بیماران با سرطانهای سر و گردن (بغیر از تیروئید) موجود است. ۲ – سابقه رادیوتراپی یکی دیگراز ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن […]

read more »