جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس

آندوسکوپی بینی و سینوس آندوسکوپی، روش تشخیصی و پزشکی است که با کمترین میزان تهاجم انجام می شود. این روش، امکان بررسی ارگان های داخلی و بافت ها، و هم چنین مشاهده حفرات داخلی را فراهم می کند. در طول آندوسکوپی بینی و سینوس، اندوسکوپ، ابزار ظریف و باریکی است که از لوله ای باریک […]

read more »